Andmekaitsetingimused

Sissejuhatus

Mõistame, et olete teadlik ja hoolite enda privaatsusest ja isikuandmetest ning me suhtume sellesse täie tõsidusega. Väärtustame meie klientide, tarnijate, pea- ja alltöövõtjate, koostööpartnerite ja töötajate privaatsust.

Kes me oleme?

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on BMP Ehitus OÜ. Oleme ehitusettevõte, mille põhitegevuseks on ehitusprojektide teostamine alltöövõtu meetodil.

Meiega saab ühendust võtta telefonil +372 555 22 600 või kirjutades e-posti aadressile info@multimees.ee.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on igasugune teave, mille abil on võimalik Teid kui isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Näiteks on sellisteks andmeteks Teie isikukood, nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, arvuti IP aadress jne.

Kuidas Teie isikuandmed meie kätte satuvad?

Saame Teie isikuandmed, eelkõige Teie tööalased kontaktandmed, siis, kui te meiega ise ühendust võtate – kui kirjutate meie ettevõtte üldistele e-posti aadressidele ja meie töötajate e-posti aadressidele või saadate meile kirja postiga.

Meil on ligipääs Teie tööalastele kontaktandmetele siis, kui oleme osalised ehitusprojektis, mille üheks osaliseks on ka ettevõte, kus töötate.

Vahetevahel võime hankida Teie isikuandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest nagu näiteks Teie ettevõtte kodulehelt, infokataloogidest ja reklaamimaterjalidest, kus need on avalikustatud.

Mõnikord edastavad meie partnerid ja kliendid meile Teie tööalased kontaktandmed.

Isikuandmete kategooriad, mida me Teie kohta töötleme

Meie klientideks on põhiliselt teised ettevõtted. Seega on isikuandmeteks, mida me töötleme, Teie nimi ja tööalased kontaktid nagu näiteks töötelefoni number, e-posti aadress, ametikoht.

Juhul, kui saadete meile enda CV, siis töötleme Teie isikuandmeid, mida Teie CV sisaldab, nagu näiteks kogemused, haridus, eelnevad töökohad, elukoht, jne.

Võime sattuda enese teadma ka selliste isikuandmete töötleja rolli, mida pole ülalpool mainitud, kuid mida te meile mingil põhjusel olete edastanud.

Eriliigilised isikuandmed

Eriliigilisteks isikuandmeteks on andmed, millest ilmneb inimese rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, terviseandme, jms andmed.

Meie ei kogu ega töötle Teie eriliigilisi isikuandmeid. Kui te olete meile edastanud isikuandmeid, mida võib lugeda eriliigilisteks, siis me lõpetame nende andmete töötlemise nii kiiresti kui võimalik või oleme sunnitud küsima teilt selgesõnalist nõusolekut nende töötlemiseks.

Me ei kogu teadlikult informatsiooni laste kohta. Juhul, kui oleme saanud isikuandmed lapse kohta, lõpetame nende andmete töötlemise või jätkame töötlemist üksnes lapsevanema nõusoleku alusel või õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Töötlemise eesmärgid ja alused

Me töötleme isikuandmeid ainult sellel eesmärgil, milleks oleme need saanud.

Me eeldame, et kui Te olete meile saatnud enda kontaktandmed, siis Teil on Meiega juba lepinguline suhe või huvi meiega leping sõlmida.

Kui Te olete meiega ühendust võtnud mingil muul teemal ja seeläbi enda kontaktandmed meile edastanud ning ootate meilt vastust, siis töötleme Teie isikuandmeid ainult selleks, et teile vastata. Töötlemise eesmärgiks ja kohustuseks on teile vastamine ning aluseks meie ehk vastutava töötleja õigustatud huvi.

Teatud juhtudel võime Teie andmeid töödelda ka sellepärast, et õigusaktid nõuavad seda ehk siis ettevõtte juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Kuidas me töötleme ja säilitame Teie isikuandmeid?

Teie kirja, mis sisaldab isikuandmeid, saadame edasi asjassepuutuvatele inimestele, sõltuvalt Teie kirja sisust.

Töötleme Teie isikuandmeid Eestis ning Saksamaal, kus asuvad serverid, kelle IT teenuseid me kasutame.

Me kustutame või hävitame koheselt kirjad, mis sisaldavad isikuandmeid, millel ei ole meie hinnangu kohaselt mingit pistmist Meiega. Sellisteks kirjadeks võivad olla rämpspost ja muu taoline.

Kui meil on Teiega juba leping või Teie saadetud kirjast tuleneb kavatsus lepingu sõlmimiseks, siis lisame Teie kontaktinformatsiooni meie kliendi- või tarnijate andmebaasi, ja säilitame andmeid seni, kuniks see on vajalik lepingu täitmiseks. Me vaatame nimetatud andmebaaside sisu üle kord aastas ja kustutame informatsiooni, mis ei ole enam vajalik.

Kirjavahetuse, milles käsitletakse mingit muud teemat peale ehitusteenuse pakkumise, vaatame üle kord aastas ning kui kirjas toodud probleem või teema on leidnud lahenduse, siis kustutame kirjavahetuse.

Töötleme Teie isikuandmeid ka juhul, kui õigusaktid seda nõuavad. Sel juhul säilitame isikuandmeid vastavalt õigusaktides toodud säilitamistähtaegadele.

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Me kaitseme Teie isikuandmeid, võttes selleks kasutusel asjakohased turvameetmed, mis on nii infotehnoloogilised, füüsilised kui ka töökorralduslikud. Näiteks, üksnes vastavaid õiguseid omavatel töötajatel on ligipääs Teie andmetele. Kasutame tulemüüre ja muid IT vahendeid, et takistada selleks õigust mitteomavate isikute ligipääsu Meie arvutivõrgule.

Andmete turvalisuse tagamine on pidev protsess, millega tuleb regulaarselt tegeleda, kuid vaatamata sellele pole täielikku kaitset kunagi võimalik tagada.

Andmete jagamine

Me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega välja arvatud järgnevatel juhtudel:

  • Kolmas osapool pakub meile teenust, mis on vajalik meie ettevõtte igapäevaseks toimimiseks, näiteks IT teenus või ehitusobjekti korraldus.
  • Kolmas osapool on osaline või alltöövõtja ehitusprojektis, mille osaline on ka ettevõte, kus töötate.
  • Jagamine on vajalik õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.

Teie õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (“GDPR”)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

on Teil järgnevad õigused:

  • Õigus saada teavet ja tutvuda isikuandmetega;
  • Õigus isikuandmete kustutamisele ja ebaõigete isikuandmete parandamisele;
  • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele;
  • Isikuandmete ülekandmise õigus;
  • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • Õigus anda nõusolek andmete töötlemiseks ja see ka tagasi võtta;
  • Õigused seoses automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste, sh profiilianalüüsi tegemisega seoses.

GDPR sätestab ka hulga piiranguid vastavatele õigustele.

Juhul, kui soovite rohkem informatsiooni seoses oma isikuandmete ja nende töötlemisega siis võtke meiega ühendust kasutades järgnevaid kontaktandmeid:
E-post: info@multimees.ee

Teil on õigus pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon

Andmekaitsetingimuste muutmine

Oleme teadlikud, et isikuandmete kaitse ja privaatsuse tagamine on pidev kohustus ning jätame sellest tulenevalt endale õiguse andmekaitsetingimusi aeg-ajalt muuta.

Käesolevad andmekaitsetingimused on kinnitatud BMP Ehitus OÜ juhatuse poolt.

Käesolevad andmekaitsetingimused on väljastatud: Mai 2020